Мени

EnglishMacedonian
Корпа 0

Политика на приватност

Приватност и политика за користење на податоци
Санмарти ДОО, посветува големо внимание на заштитата на личните податоци во сите свои процеси, имплементирајќи ги законските прописи за заштита на личните податоци во Република Македонија.
Ве замолуваме внимателно да размислите за регулативите и начините за заштита на приватноста и личните податоци (Политика за приватност) што се собираат од страна на Санмарти ДОО (понатаму “контролор”).

Политиката за приватност на личните податоци на веб-страната го уредува начинот на кој Санмарти ДОО – Тетово ги собира, користи и одржува податоците собрани од корисниците на www.sanmarti.com.mk веб-страната.

Со прифаќањето на Политиката на приватност ја давате вашата лична согласност за собирање и процесирање на вашите лични податоци од страна на Санмарти, под условите наведени подолу.

Санмарти може да ја ажурира својата Политика на приватност и начините за користење на cookies во било кое време за целите на порамнување со моменталните регулативи и промените во продажната понуда на Санмарти ДОО.

Собирање и обработка на вашите лични податоци
Кога Вие, како посетител, ја пополнувате формата за регистрација на месечен билтен или комуницирате со нашите вработени и притоа доброволно ни доставувате одредени лични податоци кои се зачувуваат, ние се обврзуваме дека ќе ги чуваме и користиме имплементирајќи ги стандардите поставени со прописите за заштита на личните податоци во Република Македонија и стандардите кои постојат во рамките на Компанијата.

Оваа Политика на приватност дефинира што се случува со личните податоци што Вие ни ги доставувате или со податоците кои ние ги превземаме додека Вие ги посетувате или користите нашите сервиси.

Кои лични податоци ги собираме?
При посета и користење на нашата веб страна, може да се запишат и процесираат следните податоци:

– име и презиме, град, поштенски код, адреса на живеење, email адреса,
– токени за претплати
– податоци собрани преку “cookies” – за повеќе детали видете во секцијата за Cookies
– информација за користењето на нашиот вебсајт

За кои цели?
Вашите лични податоци ги обработуваме со цел да Ви овозможиме online користење на нашите услуги. Притоа, Вашите лични податоци нема да се обработуваат за ниту една друга цел, освен за целта заради која се собрани. Обработка на Вашите лични податоци за друга цел, може да се врши единствено врз основа на Ваша претходна согласност.

Рок на чување на податоците
Личните податоци се чуваат се додека субјектот на личните податоци не ја повлече согласноста. Субјектот на личните податоци има право во секое време, бесплатно и со користење на едноставни средства да ја повлече дадената согласност.

Обработка на личните податоци
Обработката на личните податоци може да се врши:

– по претходно добиена согласност на субјектот на лични податоци;

Обработката на лични податоци за цели на директен маркетинг е дозволена само доколку личните податоци се обработуваат согласно погоре утврденото.

Субјектот на личните податоци има право во секое време, бесплатно и со користење на едноставни средства да ја повлече согласноста за обработка на неговите лични податоци за цели на директен маркетинг.

Контролорот го докажува постоењето на согласност на субјектот на лични податоци.

Политика за колачиња – Cookies
“Cookies” се текстуални фајлови кои ги користи пребарувачот во Вашиот компјутер и се состојат од технички податоци во врска сосесијата на посетителот. Овие фајлови сами по себе не го идентификуваат индивидуалниот посетител и не го оштетуваат Вашиот систем.

Оваа веб страница може да употребува колачиња (cookies) и технологија на следење во зависност од понудените форми. Cookies технологијата на следење се корисни за прибирање на информации како што се тип на пребарувач и оперативен систем, следење на број на посетители на веб страницата и употреба на веб страницата од страна на посетителите. Cookies исто така придонесуваат кон подобрување на веб страницата и нејзино прилагодување кон потребите на посетителите. Личните податоци не можат да се прибираат преку Cookies.

Санмарти ДОО користи “cookies” за собирање на општи податоци кои ќе се користат понатаму за потребите на веб услугата односно планирање и подобрување на сервисите што ги нуди Санмарти. Санмарти никогаш не собира и чува лични податоци во “cookies” (на ниту еден од компјутерите што ги користи) кои притоа може да бидат искористени за нарушување на Вашата приватност.

Доколку не сакате да користите cookies, истите може да ги оневозможите преку сетирањата во Вашиот пребарувач.

GOOGLE Аналитика
Страната користи Google аналитика за да помогне во анализа на начинот на користење на Страната од Корисниците. Оваа алаткакористи колачиња. Генерираните информации од колачињата за вашето користење на Страната (вклучително и IP адресата) се проследуваат до Google. Овие информации се користат за да се евалуира користењето на Страната од Корисниците и да се креираат статистички извештаи за активноста на Страната на Санмарти .

Ние нема да ја користиме статистичкита аналитичка алатка за пратење или собирање на било кои Лични идентификациони податоци на Корисниците на нашата Страна. Google нема да ја придружи вашата IP адреса со било кои други ваши податоци кои се чуваат во Google. Ниту Санмарти ДОО ниту Google нема да ја поврзе или да бара да ја поврзе IP адресата со идентитетот на Корисникот.

Обврска за тајност и заштита на личните податоци
Вашите лични податоци се безбедно сочувани од губење, уништување, фалсификување и неавторизиран пристап. Единствено авторизирани вработени имаат пристап кон овие информации.

Преносот на личните податоци е заштитен со соодветни методи, така што истите нема да бидат читливи при преносот и заштитени соодветно на ризикот и природата на податоците кои се пренесуваат.

Заради спречување на неовластен пристап и злоупотреба на личните податоци, ќе се преземат сите потребни технички и организациски мерки за заштита на личните податоци.

Откривање на вашите податоци
Ние не ги продаваме, разменуваме или изнајмуваме Вашите податоци на други субјекти кои не се опфатени во оваа Политика,освен во следниве ситуации:

– Личните податоци може да се откријат само во согласност со законските прописи наведени во регулативата зазаштитата на личните податоци како и останатата важечка регулатива

Чување на вашите лични податоци
– Со цел за максимална безбедност на Вашите лични податоци, ние ги превземаме сите можни чекори на заштита.Користиме повеќе безбедносни технологии и процедури кои придонесуваат за заштита на Вашите лични податоци од неавторизиран пристап, користење или откривање на истите.

– Нашите вработени се обучени и запознаени со сите законски и безбедносни правила кои се однесуваат на заштитата налични податоци и се обврзани да се однесуваат согласно истите.

– Сите лични податоци кои ни ги доставувате Вие, се чуваат на сервери до кои има строго дефинирани и ограничениправила за пристап и истите се лоцирани во високо безбедносни зони.

Права на субјектот на лични информации да биде информиран
Субјектот на лични податоци има право од контролорот да побара:

– Информација дали се врши обработка на неговите лични податоци;

– Кои се целите и правната основа на обработката на личните податоци и корисниците или категориите на корисници на кои им се откриваат личните податоци;

– Увид во податоците, како и дополнувања, измени, бришење или запирање на понатамошна обработка.

– Личните податоци во врска со субјектот на личните податоци и изворот на податоци и

– Логиката на автоматизирана обработка, во случај на одлука донесена врз автоматска обработка, која има влијание врз субјектот на лични податоци.

Корисникот може да се обрати на офицерот за заштита на личните податоци во Санмарти ДОО, или по електронски пат на [email protected]. Офицерот за заштита на лични податоци постапува согласно внатрешните прописи со цел правата на корисникот да бидат остварени на едноставен, брз и ефикасен начин без да се предизвика непотребно одложување или трошоци. Контролорот се обрврзува, корисникот да добие одговор на барањето во рок од 15 дена.

Офицер за заштита на лични податоци во Санмарти ДОО
Татјана Стојниќ Мартиноска
Телефон: + 389 75 216 555
e-mail: [email protected]

Доколку корисникот не е задоволен од одговорот и информациите дадени од офицерот за заштита на личните податоци на Санмарти ДОО и доколку смета дека неговите права се повредени, може да поднесе барање за утврдување на повреда на правото на заштита на личните податоци до дирекцијата за заштита на личните податоци.

Кога контролорот одговорил на барањето на субјектот на лични податоци, нема обврска повторно да одговори на исто или слично барање на тој субјект, ако во меѓувреме нема промени во неговите лични податоци, освен ако изминале шест месеца од денот на доставувањето на претходното барање до новото барање.

Веб-страни на трети лица
На нашата веб страна може да наидете на Веб-страни на трети лица со кои имаме воспоставено меѓусебна соработка. Ние не ја контролираме содржината или врските кои се присутни на тие Страни и не сме одговорни за постапките на вработените од страните кои се поврзани кон или од нашата страна. Дополнително, наведените страни или сервиси, вклучувајќи ги содржината и врските, може постојано да се менуваат. Наведените страни или сервиси може да имаат сопствени Политики за приватност на нивните веб-страни.

Вие како посетител сте обврзани да ги прочитате Политиките на приватност на соодветните страни пред да решите да испраќате дел од Вашите лични податоци.

Употреба на веб страницата од страна на малолетни лица
Им препорачуваме на сите родители и старатели да ги научат своите деца на безбедно и одговорно ракување со личните податоци на интернет. Малолетните лица не смеат да даваат лични податоци без дозвола од нивните родители или старатели. Санмарти ДОО никогаш нема намерно да земе лични податоци од малолетници, ниту пак истите да ги проследи на трета страна без дозвола од родителот/старателот.

Информации за политиката за заштита на личните податоци
Доколку сакате да поставите прашање или да испратите коментар кон нашата политика за заштита на личните податоци, истото можете да го сторите, користејќи ги следните информации: Е-пошта: [email protected]

На Ваше барање, во рок од 15 дена ќе бидете информирани кои од Вашите лични податоци, доколку ги има, се прибрани за време на Вашите посети на интернет страницата wwww.sanmarti.com.mk.

Објава за промени
Доколку има некои промени во нашата заштита на личните податоци ќе бидат напишани во оваа изјава за заштита на личните податоци, почетната страница и на други места за кои сметаме дека се соодветни. Последна промена: 20.05.2021

Терминологија

ЛИЧЕН ПОДАТОК е информација која се однесува на идентификувано физичко лице или физичко лице кое може да се идентификува. Лице кое може да се идентификува е лице чиј идентитет може да се утврди директно или индиректно, врз основа на матичниот број на граѓанинот или врз основа на едно или повеќе обележја специфични за неговиот физички, физиолошки, ментален, економски, културен или социјален идентитет. Лични податоци според политиката за приватност и користење податоци на Санмарти ДОО се: име и презиме, град, поштенски код, адреса на живеење, email адреса.
Под ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ се подразбира операција или збир на операции што се изведуваат врз личните податоци на автоматски или друг начин, како што е: собирање, евидентирање, организирање, чување, приспособување или промена, повлекување, консултирање, употреба, откривање преку пренесување, објавување или на друг начин правење достапни” комбинирање” блокирање” бришење или уништување. Санмарти ДОО врши рачна обработка на личните податоци.
СУБЈЕКТ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ е физичко лице чии лични податоци се обработуваат во Санмарти ДОО. Корисниците на производи и услуги на Санмарти ДОО се субјекти на лични податоци.
– КОНТРОЛОР НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ е физичко или правно лице” орган на државната власт или друго тело” кое самостојно или заедно со други ги утврдува целите и начинот на обработка на личните податоци. Санмарти ДОО е контролор на личните податоци.
ОБРАБОТУВАЧ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ е физичко или правно лице или овластен орган на државната власт кој ги обработува личните податоци во име и за сметка на контролорот.
ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ е лице кое е овластено од контролорот да ја следи имплементацијата на прописите за заштита на личните податоци и да обезбедува усогласеност на работењето со начелата за заштита на личните податоци.

© sanmarti.com.mk 2024 | Created by Altius.mk